Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museene og består av innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. 

Det er et mål at dette arbeidet gjøres på en gjennomtenkt måte, sett i sammenheng med de øvrige delene av museenes virksomhet. En god samlingsforvaltning bygges opp gjennom bruk av innsamlingsplaner, oversikt over samlingene, digitale verktøy, tilgjengeliggjøring av samlingene, samt av en bevisst forståelse av samlingens formål. 

museets samlingsforvaltningsarbeid omfattes alle objekter i form av gjenstander, herunder bygninger, foto, arkivalia, kunstverk m.m. som befinner seg på de ulike avdelingene. Disse gjenstandene definerer hver enkelt avdeling sin egenart og faglige ansvarsområde lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Museet følger ICOM’s etiske regelverk og nasjonale føringer om forsvarlig sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene. 

NAMDALSMUSEET 

Den eldste museumsavdelingen i Museet Midt IKS er Namdalsmuseet, etablert i 1927.   

Namdalsmuseet har samlet kulturhistoriske gjenstander, skrifter og fotografier for å kunne dokumentere mye av kulturhistorien i Namdalen.   

Gjenstandssamlingen teller over 11.000 registrerte objekter og hovedtyngden av materialet stammer fra 1800-tallet og første del av 1900-tallet.  Namdalsmuseet har også gjenstander som kan dateres tilbake til 15- og 1600-tallet. Museet har også en båtsamling bestående av i alt 9 åpne bruksbåter, hvorav en 44 fot stor Namdalsfembøring. 

Bygningsmassen er med få unntak flyttet til museet og dokumenterer i hovedsak skog- og bondekulturen. 

Fotosamlingen ved Namdalsmuseet inneholder i overkant av 2100 registrerte foto.   

Kjernesamling 

Namdalsmuseets samling av kulturhistoriske gjenstander har en kjernesamling av gjenstander fra bondekulturen og fra skogbruks- og utmarkshistorie.  I tillegg til dette er det registrert en stor samling med eldre medisinsk utstyr fra tidligere Namdal Sykehus og museet besitter en stor samling av gjenstander fra andre verdenskrig. 

Billedsamlingen består i hovedsak av bilder fra Namdalen.  Det er bevisst samlet inn bilder som dokumenterer andre verdenskrig i Namsos og Namdalen og skogbruksrelaterte bilder. 

 

KYSTMUSEET I NORD-TRØNDELAG, WOXENGS SAMLINGER 

Kystmuseet har en rikholdig samling som ble påbegynt for over hundre år siden. Paul Woxeng samlet inn gjenstander som skulle fortelle om fortidas liv og levnet. I tillegg intervjuet han personer og skrev ned fortellinger fra kystkulturen. 

Museets bygninger er representative for det mangfoldige livet på kysten, og representerer alle lag i klassesamfunnet. Her er tatt vare på herskapsboliger og handelssteder med brygger, tjenerbolig og butikk. Flere bygninger er relatert til fiskerinæringen som væreierbolig, rorbuer, notbruk, fiskebruk, trandamperi, skolehus og forsamlingshus. Kystmuseet har også tatt vare på flere kafeer og en husmannsplass. Siste tilskudd på stammen er Norsk Telemuseum, avd. Rørvik. I fiskeværet Sør-Gjæslingan representerer enkelte av bygningene det gamle standsamfunnet. 

På Sør-Gjæslingan har Kystmuseet en stor del tekniske installasjoner som statsbrønner, fiskehjell, telefonstolper, steinvarder, kaier og fyr. I 2010 ble Sør-Gjæslingan fredet som kulturmiljø. 

Kystmuseet har en rik samling foto; negativer (glassplater og plast), samt papirkopier. Fotosamlingen dekker perioden 1890-1970, og teller i dag om lag 8000 katalogiserte og ukatalogiserte objekter. Fotosamlingen dekker også nyere tids bilder, i hovedsak knyttet til dokumentasjon av antikvarisk arbeid. 

Båtsamlingen består av 61 åpne bruksbåter samt 2 fartøyer på henholdsvis på 51 og 43 fot. Samlingen representerer i hovedsak tidsperioden 1800-1950. 

Kjernesamling 

Gjenstandssamlingene ved kystmuseet dekker i hovedsak tidsperioden 1850-1960. Samlingen teller om lag 9000 registrerte og uregistrerte kulturhistoriske gjenstander som i hovedsak er knyttet til jordbruk- og fiskersamfunnet. De seneste årene har museet samlet inn en del materiale fra forretningsvirksomheten i Rørvik. Her finnes bakeri, slakteri, urmakere, apotek, skredder, snekkerverksted, smie, båtbyggeri, fotobutikk etc.

NORSK SAGBRUKSMUSEUM, SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI 

På 1980-tallet var Spillumbruket, tidligere Spillum Dampsag & Høvleri, det eneste bevarte handelssagbruk i Norge fra siste halvdel av 1800-tallet. Da kommersiell drift opphørte gikk derfor Norsk Teknisk Museum og Miljøverndepartementet inn for å bevare Spillumbruket som teknisk-industrielt kulturminne og museum. Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri ble opprettet i 1988, og kjøpte året etter opp Spillumbruket med støtte fra Riksantikvaren. Museet omfatter i dag i tillegg til sagbruket med maskiner, gjenstander, bedriftsarkiv og 15 antikvariske bygg, også en boksamling, slepebåten og MB Oter, samt en større nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling.

NORSK SAGBRUKSMUSEUM, SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI 

På 1980-tallet var Spillumbruket, tidligere Spillum Dampsag & Høvleri, det eneste bevarte handelssagbruk i Norge fra siste halvdel av 1800-tallet. Da kommersiell drift opphørte gikk derfor Norsk Teknisk Museum og Miljøverndepartementet inn for å bevare Spillumbruket som teknisk-industrielt kulturminne og museum. Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri ble opprettet i 1988, og kjøpte året etter opp Spillumbruket med støtte fra Riksantikvaren. Museet omfatter i dag i tillegg til sagbruket med maskiner, gjenstander, bedriftsarkiv og 15 antikvariske bygg, også en boksamling, slepebåten og MB Oter, samt en større nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling.

Kjernesamling 

Kjernesamlingen ved Norsk Sagbruksmuseum består av de bygninger, inventar og annet som ble overtatt fra Spillumbruket i 1989; i alt 15 antikvariske bygg, andre strukturer som kaier og trallebaner, maskiner og annet fastmontert utstyr, anslagsvis 5-10 000 løse gjenstander, 75 hyllemeter bedriftsarkiv og en boksamling på om lag 10 hyllemeter. I tillegg har Norsk Sagbruksmuseum overdratt en sagbrukshistorisk gjenstandssamling av Norsk Teknisk Museum, samt selv samlet inn et betydelig sagbrukshistorisk gjenstandsmateriale. Museet har også mottatt 5 hyllemeter arkiv fra andre produksjonsbedrifter i Namdalen og en boksamling på om lag 70 hyllemeter (3564 titler) fra Statskog. Museet har også 12 lydbånd med intervjuer av tidligere ansatte ved Spillumbruket, og en kulturhistorisk bildesamling på om lag 200 bilder. I tillegg kommer slepefartøyene MB Hauka og MB Oter med tilhørende gjenstandsmateriale. Museet har ingen god oversikt over samlingene, og det vil derfor de kommende årene bli en prioritert oppgave å oppnå dette gjennom registrering av samlingen i databaser som Primus og ASTA. Da man mangler oversikt er det heller ikke utarbeidet noen innsamlingsplan, men museet arbeider etter en innsamlingsstrategi som vektlegger gjenstander fra tilstøtende virksomheter, som skogbruk og tømmerfløting, muntlige kilder og historiske fotografier. 

 

KUNSTMUSEET I NORD-TRØNDELAG 

Kunstmuseet i Nord-Trøndelag ble etablert i 1989 og er lokalisert til Kulturhuset i Namsos. 

Museet har en stor samling kunst av både norske og utenlandske kunstnere. Namsos Kunstforenings samling og kunst fra private samlere blir også oppbevart i fylkesgalleriets magasin. 

Kjernesamling 

Kjernesamlingen ved Kunstmuseet består av egne kunstverk og forvaltningen av kunstverk i Namsos Kunstforening sitt eie. Innkjøp til samlingen blir foretatt av en egen sakkyndig komité.