Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er en kjerneaktivitet for museene og består av innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene. 

Det er et mål at samlingsforvaltningsarbeidet gjøres på en gjennomtenkt måte, sett i sammenheng med de øvrige delene av museenes virksomhet. En god samlingsforvaltning bygges opp gjennom bruk av innsamlingsplaner, oversikt over samlingene, digitale verktøy, tilgjengeliggjøring av samlingene, samt av en bevisst forståelse av samlingens formål. 

museets samlingsforvaltningsarbeid omfattes alle objekter i form av gjenstander, herunder bygninger, foto, arkivalia, kunstverk m.m. som befinner seg på de ulike avdelingene. Disse gjenstandene definerer hver enkelt avdeling sin egenart og faglige ansvarsområde lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Museet følger ICOM’s etiske regelverk og nasjonale føringer om forsvarlig sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene. 

Museets samlingsutviklingsplan tar for seg:

 • Innsamling
 • Registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring

Museet Midt IKS Samlingsutviklingsplan 2022-27.

 

Museets sikringsplan tar for seg:

 • Bevaring og sikring
 • Beredskap

Museet Midt IKS Sikringsplan Samlingene 2022-27.

 

Museet utarbeider også en egen samlingsforvalting håndbok.

NAMDALSMUSEET 

Den eldste museumsavdelingen i Museet Midt IKS er Namdalsmuseet, etablert i 1927.   

Namdalsmuseet har samlet kulturhistoriske gjenstander, skrifter og fotografier for å kunne dokumentere mye av kulturhistorien i Namdalen.   

Gjenstandssamlingen teller over 11.000 registrerte objekter og hovedtyngden av materialet stammer fra 1800-tallet og første del av 1900-tallet.  Namdalsmuseet har også gjenstander som kan dateres tilbake til 15- og 1600-tallet. Museet har også en båtsamling bestående av i alt 9 åpne bruksbåter, hvorav en 44 fot stor Namdalsfembøring. 

Bygningsmassen er med få unntak flyttet til museet og dokumenterer i hovedsak skog- og bondekulturen. 

Fotosamlingen ved Namdalsmuseet inneholder i overkant av 2100 registrerte foto.   

Kjernesamling 

Namdalsmuseet er et kulturhistorisk friluftsmuseum består av i alt 25 bygninger, og har samlinger hovedsakelig innen innenfor følgende felt:

 • Handelshistorie
 • Utmarksnæring
 • Hverdagslivet på 1700- og 1800-tallet
 • Skolehistorie
 • Ferdselshistorie
 • Hospitalhistorie
 • Krigshistorie

KYSTMUSEET NORVEG 

Kystmuseet har en rikholdig samling som ble påbegynt for over hundre år siden. Paul Woxeng samlet inn gjenstander som skulle fortelle om fortidas liv og levnet. I tillegg intervjuet han personer og skrev ned fortellinger fra kystkulturen. 

Museets bygninger er representative for det mangfoldige livet på kysten, og representerer alle lag i klassesamfunnet. Her er tatt vare på herskapsboliger og handelssteder med brygger, tjenerbolig og butikk. Flere bygninger er relatert til fiskerinæringen som væreierbolig, rorbuer, notbruk, fiskebruk, trandamperi, skolehus og forsamlingshus. Kystmuseet har også tatt vare på flere kafeer og en husmannsplass. Siste tilskudd på stammen er Norsk Telemuseum, avd. Rørvik. I fiskeværet Sør-Gjæslingan representerer enkelte av bygningene det gamle standsamfunnet. 

På Sør-Gjæslingan har Kystmuseet en stor del tekniske installasjoner som statsbrønner, fiskehjell, telefonstolper, steinvarder, kaier og fyr. I 2010 ble Sør-Gjæslingan fredet som kulturmiljø. 

Kystmuseet har en rik samling foto; negativer (glassplater og plast), samt papirkopier. Fotosamlingen dekker perioden 1890-1970, og teller i dag om lag 8000 katalogiserte og ukatalogiserte objekter. Fotosamlingen dekker også nyere tids bilder, i hovedsak knyttet til dokumentasjon av antikvarisk arbeid. 

Båtsamlingen består av 61 åpne bruksbåter samt 2 fartøyer på henholdsvis på 51 og 43 fot. Samlingen representerer i hovedsak tidsperioden 1800-1950. 

Kjernesamling 

Kystmuseet Norveg er et kulturhistorisk museum med 42 bygninger, og har samlinger innenfor følgende felt:

 • Kystkultur
 • Båt
 • Fiskevær
 • Fiskebonden
 • Havbruk
 • Telekommunikasjonshistorie
 • Handelshistorie (Rørvik)

NORSK SAGBRUKSMUSEUM

På 1980-tallet var Spillumbruket, tidligere Spillum Dampsag & Høvleri, det eneste bevarte handelssagbruk i Norge fra siste halvdel av 1800-tallet. Da kommersiell drift opphørte gikk derfor Norsk Teknisk Museum og Miljøverndepartementet inn for å bevare Spillumbruket som teknisk-industrielt kulturminne og museum. Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri ble opprettet i 1988, og kjøpte året etter opp Spillumbruket med støtte fra Riksantikvaren. Museet omfatter i dag i tillegg til sagbruket med maskiner, gjenstander, bedriftsarkiv og 15 antikvariske bygg, også en boksamling, slepebåten og MB Oter, samt en større nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling.

Kjernesamling 

Norsk Sagbruksmuseum er et nasjonalt fredet teknisk-industrielt museum med utgangspunkt i kulturminnet Spillum Dampsag og Høvleri. Museet består av 13 kulturhistoriske bygg, og har samlinger innen følgende felt:

 • Sagbruk (inkludert høvleri og snekkerverksted)
 • Fløting
 • Skogbruk
 • Arbeiderhistorie
 • Bedrifts- og foreningsarkiv

KUNSTMUSEET NORDTRØNDELAG 

Kunstmuseet NordTrøndelag ble etablert i 1989 og er lokalisert til Kulturhuset i Namsos. 

Museet har en stor samling kunst av både norske og utenlandske kunstnere. Namsos Kunstforenings samling og kunst fra private samlere blir også forvaltet i museets magasin. 

Kjernesamling 

Samlingen er i hovedsak datert fra etterkrigstiden frem til dag, og senere innsamling har fokusert på samtidskunst av levende kunstnere. Det er hovedsakelig trykk og malerier i samlingen, og i senere tid har det vært innsamlet installasjoner og foto.