Bygningsvern

Museet MIDT forvalter og ivaretar i dag 82 bygg der vel 70 er kulturhistoriske i tillegg til en hel rekke andre strukturer som blant annet tømmerbom, trallebaner, flere kaianlegg større og mindre båter, vann, sanitærteknikk og aggregat. Arbeide med å vedlikeholde disse er fordelt på til sammen 4 (2020) håndverkere.

Fagleder bygningsvern Per Ivar Sørensen har overordnet ansvar for bygningsvern ved Museet Midt og bistår avdelingene med rådgiving og praktisk hjelp, i tillegg til å arbeide med strategisk planverk. I hovedsak er bygningsvernseksjonen delt opp ved avdelingene der hver avdeling har sine faste håndverkere. Disse er knyttet sammen til en felles enhet gjennom den konsoliderte museumsenheten og dagleder bygningsvern som er fristilt fra avdelingsnivå. Det er et ønskelig at håndverkerne i Museet Midt skal kunne ha større kontakt slik at man på tvers av avdelingene skal kunne bli en del av et større fagmiljø og på den måten kunne tilegne seg kunnskap og lærdom av hverandre.

Handlingsbåren kunnskap

Kompetanse innen tradisjonelle håndverkstradisjoner er like viktig å ivareta som de fysiske byggene våre. Derfor er det viktig at alle håndverkere gis muligheten til å tilegne seg mer kunnskap om tradisjonelt bygghåndverk. Det er essensielt at dersom vi skal kunne ta vare på bygningsmassen vår på en hensiktsmessig måte for fremtiden, trenger alle håndverkere den nødvendige kompetansen for å ta de riktige avgjørelsene. Det er derfor tiltenkt at det arrangeres interne kurs, men også at det settes av tid for alle å delta på kompetansehevende kurs også eksternt. Det er viktig at museet som en enhet skaper en form for «robusthet» innen handverkskompetanse som står seg for fremtiden. Dette kan gjøres ved at museet bygger opp et sterkt fagmiljø der håndverkere fra alle avdelingene kan utveksle kompetanse ved behov og skape et bedre samhold.