Mål for Museet Midt

Forskning 2

Gjøre museet mer synlig på den vitenskapelige arena gjennom selv å initiere forskningsprosjekter, samt delta aktivt i prosjekter i samarbeid med andre. Det er viktig å legitimere vår virksomhet og samfunnsrelevans ved å la forskning bli et suksesskriterium i Museet Midt ved å styrke personalets kompetanse.

Stortingselding nr. 49 (2008-2009): Framtidas museum slår fast at forskning og kunnskapsutvikling anses som en av de sentrale oppgavene ved norske museer, på linje med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling. Innen forskningsfeltet påpekes det et behov for økt fokus på den immaterielle kulturarven. Museet Midt vil fra 2013 ha økt fokus på forskning knyttet til immateriell kulturarv som grunnlag for en god forvaltning, formidling og næringsutvikling basert på kulturarv.

Forskningsplan 2012 – 2015 kan du lese her.