Ansvarsområde, formål og eierskap

Museet Midt IKS har Namdal som ansvarsområde og dekker feltene kystkultur, skog og utmark, sagbrukshistorie, byhistorie og kunst.

Museet Midt IKS har som formål å ivareta og drive museal virksomhet i Namdalen. Dette utføres gjennom felles drift av museene i de deltakende kommuner samt annen virksomhet som naturlig hører til, bl.a. ved å

  1. være kompetansesenter for de deltakende kommunene i museumsfaglige spørsmål
  2. sørge for at lokale museum, samlinger, kulturminner og tradisjoner blir ivaretatt
  3. sikre og videreutvikle medvirkning og engasjement fra lokale medspillere
  4. arbeide aktivt med formidling av nasjonal, regional og lokal historie og kulturarv ved utstillinger og publikasjoner, også i samarbeid med lokale organisasjoner, institusjoner og personer
  5. drive og legge til rette for kunnskapsutvikling, forskning og formidling
  6. arbeide ut fra handlingsplaner lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder etablering og drift av nye enheter
  7. ta vare på bygninger, gjenstander, bygningsmiljø og anlegg etter nærmere avtale med deltakerkommunene
  8. etter avtale med stiftelseskommunene påta seg oppgaver innen kulturminnevern
  9. sikre at museumsreformen i Namdalen når faglige og organisasjonspolitiske mål

Bemannede museer i Vikna og Namsos. Bygdesamlinger i Namsskogan, Lierne, Grong, Overhalla, Fosnes og Nærøy. Tegning: Stine Bjørntvedt

Driftsselskap

Selskapet ble etablert 1.1.2004 under navnet Namdal Fylkesmuseum BA. Selskapet ble omgjort til et interkommunalt selskap (IKS) i 2007. 1.1.2009 endret selskapet navnet til Museet Midt IKS. Fram til 2012 hadde Museet Midt IKS tre eiere: Vikna kommune, Namsos kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 1.1. 2012 er kommunene Namsskogan, Lierne, Grong, Overhalla, Fosnes og Nærøy medeiere.

Museet Midt IKS er driftsselskapet for avdelingene i de åtte eierkommunene, samt fylkeskommunen.

Seksjonsledere besørger at forskning, forvaltning og formidling foregår på tvers av avdelingene.

Museet Midt består av følgende museum i dag:

•Avd. Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri – eierskap: Stiftelsen Spillum Dampsag & Høvleri

•Avd. Namdalsmuseet – eierskap: Namdal museumslag

•Avd. Kunstmuseet Nord-Trøndelag – eierskap: Nord-Trøndelag fylkeskommune

•Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag / Norveg – eierskap: Vikna kommune v/Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger KF Eiendom
•Avd. ubemannede museer – eierskap: Kommuner, stiftelser m.m.

Eierskapet til de enkelte museene/bygdesamlingene med eiendom, bygninger og gjenstander varierer svært mye organisasjonsmessig.